สินค้าใหม่
Slider Image
หลักการบริจาคของกองทุนกตัญญู
กําไรสุทธิทุกบาทของ Katanyu77 จะแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับครู นักเรียน และครุภัณฑ์การเรียนการสอน โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้โรงเรียนตามสัดส่วนของจํานวนครู และจํานวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนทุกตําบล ดังนี้
  1. ทุนการศึกษาครู 35% เพื่อให้โอกาสกับครูที่ต้องการพัฒนาตนเองในทุกระดับโดยจัดสรร ตามสัดส่วนจํานวนครูของแต่ละโรงเรียนทุกตําบลทั่วประเทศ
  2. ทุนการศึกษานักเรียน 40% เพื่อเสริมความรู้มุ่งสู่มาตรฐานระดับประเทศตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดสรรตามสัดส่วนจํานวนนักเรียน ของแต่ละโรงเรียนทุกตําบล
  3. ทุนอุปกรณ์การศึกษา 25% เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนมอบให้โรงเรียน ประถมมัธยมของรัฐทุกตำบล

  4. “สิทธิ์ทุนการศึกษานี้ ในปีที่ 1 ถ้าไม่มีการใช้สิทธิ์ จะสมทบไปรวมกันสิทธิ์ในปีที่ 2 ถ้ายังไม่ได้ใช้สิทธิ์จะสมทบไปรวมกันสิทธิ์ในปีที่ 3 เมื่อครบ 3 ปียังไม่ใช้สิทธิ์ทุนการศึกษา สิทธิ์ทุนการศึกษาที่ได้รับนั้นจะส่งกลับคืนเข้าสู่กองทุนโครงการกตัญญูส่วนกลาง”

เพราะการศึกษาคือ ความมั่นคงของชาติ
จึงเปิดโครงการกตัญญูเพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยมีเป้าหมายที่จะจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและอื่นๆ และนำผลกำไรสุทธิทุกบาท เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน “เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน และผู้มีพระคุณ”
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 ด้วยแรงบันดาลใจและความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะสืบสานเจตนารมณ์ของบุพการีในการทำความดี เพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้วยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา อีกทั้งยังดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนของครู อาจารย์ โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อช่วยคุณภาพชีวิตและความรู้ของครู อาจารย์ ซึ่งทุกโครงการ ทุกกิจกรรม มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ไม่ต้องการสิ่งตอบแทน

(มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ไม่รับบริจาคเงินและสิ่งของ)

โครงการ Katanyudemy
มุ่งสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา อย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ และให้โอกาสทุกคนได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน โดยเริ่มโครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นสนใจเข้าอบรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Katanyudemy
ขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทย
ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยฟรี! สแกนเลย

เรื่องราวน่ารู้